TECHNICKÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Nvtvnost

 

 
 

Současnost technické výchovy na ZŠ v ČR

3. Technická výchova dnes podle RVP --> ŠVP

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ve své aktualizované podobě, platný od 1. 9. 2013 definuje mimo jiné vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ (11, s. 87).

„Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.“ (11, s. 87)

„Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.“ (11, s. 87)

Na II. stupni je vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“ rozdělena na osm tematických okruhů: „práce s technickými materiály“, „design a konstruování“, „pěstitelské práce a chovatelství“, „provoz a údržba domácnosti“, „příprava pokrmů“, „práce s laboratorní technikou“, „využití digitálních technologií“ a „svět práce“, který je povinný v 8. a 9. ročníku.

Školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů minimálně jeden další okruh z uvedené nabídky. Vybrané tematické okruhy je však nutné realizovat vždy v plném rozsahu – viz učivo a očekávané výstupy v RVP. (11, s. 87)

RVP sice doporučuje, zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů, ale samotná praxe je ovlivněna nejen časovou dotací (dle rámcového učebního plánu minimálně 3 hod. pro II. st.), ale i materiálním vybavením školy a kvalifikací učitele. (11)

 

Kvalita výuky byla ovlivněna hlavně materiálním vybavením a (ne)kvalifikací učitele

Kvalita výuky je ovlivněna hlavně materiálním vybavením a (ne)kvalifikací učitele


Literatura a zdroje zde...

Pokračovat na část - "INOVACE PČ"

 
 

Mgr. Petr Vitásek, 2016-19 - kontakt - spolupracuje: prirodopis.eu - vyukovematerialy.eu - zs.tatenice.cz